Een Islamitische Verrassing

Frederica Hugenholtz

Facebook Twitter
Boek kaft
ISBN:978-90-822288-0-9
Islam, een logische keuze?

Waarom kiest een moderne westerse man of vrouw, voor een geloof dat bekend staat om haar ouderwetse, door sommigen zelfs middeleeuws genoemde regeltjes? Hoe is het toch mogelijk dat het aantal mensen in Het Westen dat zich bekeerd tot de islam jaarlijks toeneemt? Generaliserend gezegd staan wij Nederlanders bekend om onze nuchtere, rationele manier van denken. Wij nemen onze beslissingen op basis van rationele en logische argumenten. Het volgen van een geloof, en zeker van de islam, lijkt voor veel Nederlanders zeker geen logische keuze. Toch vinden de meeste islamitische bekeerlingen dat hun keuze dat juist wel is. Ik zal in dit betoog, aan de hand van drie vragen, proberen uit te leggen waarom.

1) Wat is het doel van ons leven?

Wat is het doel van ons leven? Heeft ons leven wel een doel of zijn we gewoon onze tijd die we hebben aan het vol maken? Op deze belangrijke vraag wordt, afhankelijk van land, cultuur en opleidingsniveau verschillende antwoorden gegeven. Als we ons beperken tot de westerse maatschappij, kun je heel generaliserend zeggen dat een groot deel van de mensen het niet precies weet, maar dat het belangrijk is om "zoveel mogelijk van het leven te genieten, het beste te maken van de tijd die je hebt". Ik heb de afwijking regelmatig de rouwadvertenties in de krant te lezen. Dan kom lees je zinnetjes als: ‘Piet heeft er een feest van gemaakt’ of ‘Kees heeft genoten van zijn leven’. Maar is dat het dan? Je wordt geboren, je speelt een beetje, je leert lezen en schrijven, je gaat een studie volgen, geld verdienen om een huis, auto en vakantie te kunnen betalen, je krijgt kinderen om die weer hetzelfde traject te laten volgen, dan word je oud en gaat dood. Is er echt niets meer dan dat? Is er niet een hoger doel dan gewoon een leuke tijd hebben?

Al onze materiële bezittingen, alle natuurverschijnselen die we kunnen waarnemen, alle delen van ons lichaam hebben allemaal een doel. Een pen heeft een doel, de regen, de wind, de zon zelfs een regenworm heeft een doel. Je kunt het zo gek niet bedenken of het dient wel ergens voor. Daarbij zijn we het er bij de meeste dingen universeel over eens wat het doel ervan is. Een pen is om mee te schrijven, een regenworm verbetert de bodemstructuur. Als alles een doel voor zijn bestaan heeft, is het dan niet vreemd dat wij als mens doelloos zouden zijn? Is het echt zo, dat de meest gecompliceerde vorm van leven, de mens, zonder universeel doel op aarde rondloopt?

Ik denk dat het redelijk logisch is om ervan uit te gaan dat ook de mensheid met een bepaald doel op aarde is. En stel dat we hier met een bepaald doel zijn, dan is het ook logisch dat wij een universeel doel hebben. Het zou heel gek zijn indien wij Nederlanders een andere reden voor ons bestaan hebben dan de mensen in Afrika bijvoorbeeld. Dat geeft natuurlijk nog geen antwoord op de vraag wat dat doel dan is.

Daarnet gaf ik al aan dat veel mensen zeggen, dat genieten van het leven een belangrijk doel is. Stel dat zij gelijk hebben, dat het genieten het belangrijkste is, dan is het leven voor heel veel mensen in de wereld waardeloos. Omdat zij niet kunnen genieten. Dat geldt trouwens ook voor mensen in Nederland. Ga maar eens in de verzorgingshuizen vragen of de mensen daar nog genieten van hun leven. Als we wat verder kijken dan ons relatief comfortabele leven in Nederland, is het "zoveel mogelijk genieten van je leven ", wel een raar universeel doel. Hoe kunnen we die boodschap verkopen aan mensen die honger lijden in Afrika, of de mensen die lijden onder oorlogen? Ga hun maar eens uitleggen, dat het doel van het leven zoveel mogelijk genieten is.

In ons land hebben veel mensen het relatief goed. Een mooi ingericht huis, twee auto`s, twee vakanties per jaar. Alle mogelijkheden om een fijn leven te hebben en te genieten. Maar hoe kan het dan zijn, dat juist ook bij de groep mensen die het financieel en materieel goed voor elkaar hebben er talloze anonieme alcoholverslaafden zijn, 1000den kinderen ritalin gebruiken, volwassenen Prozac nodig hebben om de dag door te komen? Onze geestelijke gezondheidszorg barst uit zijn voegen. Daar klopt iets niet. We hebben wel het materiële comfort, maar blijkbaar is dat geen automatische garantie voor geestelijk comfort of rust.

Wat zegt de islam dat het doel van ons leven is? Volgens de islam is het doel van het leven het aanbidden van God. Sommige lezers zullen bij het woord "aanbidden" denken, doei, ik haak hier af. Maar aanbidden is in de islam een heel wijd begrip. Aanbidden betekent niet dat we de hele dag in gebed moeten doorbrengen. Aanbidden betekent dat we bij alle keuzes die we in ons leven maken, deze keuzes baseren op wat God aanbevolen heeft te doen, en alles wat God verboden heeft niet te doen. Alles kan dan een vorm van aanbidding zijn. Het helpen van een oud vrouwtje met haar boodschappen te tillen bijvoorbeeld, is ook een vorm van aanbidding. Zelfs een vriendelijke glimlach naar een voorbijganger is een vorm van aanbidding. Daarom kun je ook niet tegen een moslim zeggen, geloven doe je maar achter de voordeur. Wij praktiseren ons geloof bij elke stap die we zetten, elke gedachte die we hebben en elke keuze die we maken.

Een belangrijk punt hierbij is, dat we God niet aanbidden omdat Hij dat nodig heeft, Hij is niet afhankelijk van ons. Wij moeten God aanbidden omdat wij dat zelf nodig hebben. In de Koran staat: "Weet dan, het is door het gedenken van Allah dat de harten tot rust komen" (13:28)

Maar de islam kan wel beweren dat we God moeten aanbidden, dat dat zelfs goed voor ons is, maar wie zegt dat er wel een God is? Is het wel reëel om in deze tijd nog in een God te geloven? Is God niet gewoon een menselijk bedenksel om een antwoord op moeilijke vragen te geven?

2) Is er een God?

Veel niet gelovigen beschouwen het begrip God als een soort perfecte mens maar dan in geestelijke vorm. Een lieve Sinterklaas die in de hemel zweeft. Het is uiteraard niet realistisch om in zo`n God te geloven en is het ook niet moeilijk om jezelf dan een atheïst te noemen. Het probleem is dat de definitie van het woord God van een atheïst, niet dezelfde definitie is als die ik bijvoorbeeld gebruik. Daarom is het heel belangrijk indien we de vraag stellen, ‘is er een God?’ we eerst bepalen wat we onder het begrip God verstaan.

Als je God omschrijft als datgene waarvan ik denk het mij kan geven wat ik wil, datgene wat mij gelukkig kan maken, iets waar ik mijn hoop op vestig, dan gelooft ieder mens wel in een God. Dan kan God ook geld zijn, een schoonheidsideaal. Zelfs een voetbalclub. Heel veel mensen vestigen hun hoop op geld. Veel mensen doen hun uiterste best om zoveel mogelijk geld te verdienen. Er wordt veel geld uitgegeven aan loterijen, in de hoop er veel meer geld voor terug te krijgen. Ook het voetbal is voor sommigen een soort godsdienst geworden. Sommige supporters vereren hun club, doen alles voor hun club, zetten tatoeages van de discipelen of te wel de spelers op hun lichaam. Komt toch wel heel dicht in de buurt van een religie. Als je het zo bekijkt zijn er wel 100den goden. En kun je dus een bevestigend antwoord geven op de vraag, is er een god.

Wat zegt de islam over het begrip God? Als iemand moslim wordt spreekt hij of zij de geloofsbelijdenis uit. Deze bestaat uit twee zinnen. De eerste zin luidt: Er is geen god dan God. ‘Er is geen God’ benadrukt dat alles wat mensen aanbidden aan beelden, spullen, geld, Sinterklaas op een wolk, machtige personen et cetera, geen echte goden zijn. Er is geen god behalve de God. Een atheïst is dus eigenlijk voor de helft al moslim. In de islam beschouwen wij God als buiten de creatie staand. Hij is de schepper van de creatie en niet onderdeel van de schepping zelf.

Het duidelijkst wordt het begrip God, of Allah in hoofdstuk 112 van de Koran omschreven.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Zeg: "Allah is de Enige.

Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

Als moslim vormen wij ons geen beeld van hoe God eruit ziet. Wij geloven dat wij een beperkte kennis hebben gekregen van het onzichtbare. In de Koran worden 99 andere namen voor Allah gebruikt. Deze namen zijn kenmerken van Allah, waardoor we iets meer kennis krijgen over het abstracte begrip Allah. De meest barmhartige, de machtigste, de schepper, de vormgever, de alwetende, de rechter, de rechtvaardige, de getuige. Hij is in al deze aspecten de absolute vorm ervan. Wij kunnen bijvoorbeeld rechtvaardig zijn, Hij is de rechtvaardige.

Ik wil kort stilstaan bij een veel gehoorde reden om niet in God te geloven. Namelijk : "Ik geloof niet in God, want als er een God zou zijn, zou er niet zoveel pijn en ellende in de wereld zijn". Het argument dat er geen God kan zijn omdat er pijn en lijden is, is helemaal geen rationeel argument is. Het is een emotioneel argument. Jij houdt niet van pijn, dus is er geen God. Als je uitgaat van het christelijke idee van God is liefde, dan is het inderdaad heel vreemd dat er ook ellende in de wereld is. Er zijn voorbeelden van christenen bekent, die nadat hen iets ergs overkomen was het geloof verlaten hebben, omdat ze God en lijden niet met elkaar kunnen verbinden. In de islam zeggen wij God is de meest liefdevolle. Maar God is ook de rechter, de straffer, de eerlijke. God heeft in de islam heel veel kenmerken. Moslims beschouwen dit leven als een test. Voor onze levenstest zullen we problemen tegenkomen. Het is belangrijk hoe wij omgaan met tegenslagen. Wij geloven dat de keuzes die wij maken consequenties hebben voor een leven na de dood. Maar hoe weten we wat goed is als er geen slecht is? Hoe waarderen we onze gezondheid als er geen ziekte is? Hoe begrijpen wij eerlijkheid als er geen oneerlijkheid is? Hoe kan je het goede waarderen als er geen slechtheid is? Wij begrijpen dingen door tegenstellingen.

Ik heb geschetst hoe de islam naar het begrip God kijkt, maar zijn er wel logische redenen om in één God te geloven? Als we logisch nadenken weten we dat alle materiële zaken door iets gemaakt zijn. En hoe complexer een systeem is, des te groter de intelligentie erachter. Ons verstand vertelt ons: iets komt niet voort uit niets. En uit menselijke ervaring weten we ook dat een voorwerp door iets anders gemaakt wordt dan door het voorwerp zelf. Een stuk papier wordt niet door een ander papier gemaakt. Doorgaans is hetgeen dat iets maakt, complexer dan hetgeen dat het maakt.

Het begin van ons universum en daarmee het ontstaan van alle materie, ruimte en tijd begon grofweg 14 miljard geleden met de "Big Bang". Materie en ruimte waren, volgens wetenschappers, één geheel, maar door de Big Bang werden zij van elkaar gescheiden. In de Koran staat: "Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij niet?" (21:30)

Als we logisch denken weten we dat iets niet uit niets kan ontstaan. Ook een knal niet. En daarnaast is het ook niet logisch om aan te nemen dat een explosie tot het meest ordelijke systeem ooit kan leiden. Als je ergens een explosie hoort, zul je nooit denken: wat voor een mooi gebouw is er nu weer ontstaan? Een explosie kan zelfs niet een stapel stenen netjes stapelen. Waarom laten we deze logica dan helemaal los als het aankomt op het ontstaan van ons heelal? Als zelfs een stukje papier niet spontaan kan ontstaan, moeten we dan geloven dat het meest ingewikkelde, gebalanceerde systeem ooit, inclusief levende wezens wel toevallig ontstaan is? Dat is totaal irrationeel. Het universum heeft bepaalde eigenschappen die niet aan toeval toegeschreven kunnen worden. Wetenschap leert ons dat bij extreem minimale afwijkingen in de begincondities er nooit een duurzaam universum ontstaan zou zijn, laat staan leven mogelijk geweest zou zijn.

Laten we even stilstaan bij de complexiteit van het menselijk lichaam. Onze hersenen, zijn een supercomputer. Denk eens na over je ogen, oren, hart allemaal eindeloos ingewikkelde structuren. Niet na maken. Zijn wij echt door toeval geëvolueerd met 100den extreem ingewikkelde structuren in ons lichaam? Dan heb ik het nog niet gehad over onze geweldige natuur. De kleuren, de 1000den vormen van dierlijk leven, is het logisch om dat aan toeval toe te schrijven?

Ik denk dat het veel rationeler is om ervan uit te gaan dat iets die knal bewust heeft veroorzaakt. En sinds dat iets een enorm complex en gebalanceerd systeem heeft doen ontstaan, is het ook logisch om ervan uit te gaan dat deze veroorzaker zelf een ultra complex en intelligent iets moet zijn. Datgene wat maakt is anders van aard dan hetgeen het maakt, had ik net gezegd. Dus als bij de oerknal ruimte, materie en tijd werd gemaakt, dan is het ook logisch ervan uit te gaan dat de maker ruimteloos, immaterieel en tijdloos is. Iets wat tijdloos is, heeft altijd bestaan en heeft daarom zelf geen maker nodig. Dit ruimteloze, tijdloze, immateriële wezen, is iets wat wij niet kunnen bevatten, en we God noemen. Deze omschrijving kom overeen met de eerder genoemde soera uit de Koran. Een minder rationeel argument voor het bestaan van God is het volgende. De islam gaat ervan uit dat het geloof in God in de mens zit ingebouwd. Hoeveel mensen, die zich nooit bezighouden met geloof, maar in de wachtkamer zitten om de uitslag te horen van een medisch onderzoek en verwachten dat het wel eens heel naar nieuws kan zijn, doen dan niet toch een schietgebedje. God, laat het niet zo zijn. Ze denken nooit, o zon, help me of o mooie natuur, laat ik alsjeblieft niet ernstig ziek zijn. Islam zegt: het godsbesef is een aangeboren gevoel. Maar door onze levensstijl, nadruk op de materiële zaken, altijd haast, raken wij het gevoel kwijt. Dat is ook de reden dat veel mensen die niet in God geloven zoekende blijven en van tijd tot tijd een leegte voelen van "is dit alles".

Ik heb proberen aan te tonen dat als we ons normale boerenverstand toepassen, het logisch is om in een Schepper te geloven die zelf buiten de schepping staat. Maar zelfs als we in een Schepper of te wel in God zouden geloven, dat geeft nog geen antwoord op de vraag: waarom islam?

3) Waarom Islam?

Voor buitenstaanders lijkt het een enorme stap. Bekeren tot de islam. Nog steeds vraagt weleens iemand aan mij "moet wel heel moeilijk zijn, toch?" Het is in feite helemaal niet moeilijk om moslim te zijn. Een leven zonder islam lijkt mij juist weer veel zwaarder. Ik heb eerder gezegd dat wij het leven als een test beschouwen. Als ons iets goeds over komt zeggen we Alhamdulilah. Dat betekent alle dank en lof is voor Allah. Als ons iets overkomt wat we niet leuk of fijn vinden, zeggen we ook Alhamdulilah. Wat er ook gebeurt, wij prijzen en danken onze schepper. Een bewuste moslim, die Alhamdulilah uit overtuiging zegt, en niet uit gewoonte, wordt mentaal heel sterk.

Maar wat maakt dat moslims zo overtuigd zijn van hun geloof? De kerken hebben moeite de gelovigen binnen te houden, terwijl de moskeeën op vrijdag overvol zitten. Blijkbaar is er iets met de islam, dat het aantrekkelijk is.

Een deel van die aantrekkelijkheid is de helderheid van de islamitische boodschap. Wij geloven in één God, en wij richten ons direct tot Hem, zonder tussenkomst van priesters, heiligen, profeten of beelden. En daarnaast halen we al onze kennis over ons geloof uit de Koran en uit het voorbeeld van Profeet Mohammed (vzmh). Het geloof in één God, de Koran en het voorbeeld van de profeet zijn het fundament van ons geloof. Daarnaast is de islam een totaalpakket. Het is een religieus, moreel, juridisch en economisch systeem, dat als je het goed bestudeert logisch in elkaar steekt en ervoor kan zorgen dat zowel het individu als de maatschappij goed kunnen functioneren.

Ik zal mij nu richten op de vraag waarom wij profeet Mohammed (vzmh) volgen en waarom wij geloven dat de Koran letterlijk het woord van God is.

Moslims geloven dat alle profeten die genoemd worden in de bijbel ook daadwerkelijk profeten van God waren. Waarom volgen wij dan speciaal Profeet Mohammed (vzmh)? Het leven van profeet Mohammed (vzmh) is uiterst nauwkeurig gedocumenteerd. Er zijn 100den uitspraken van de profeet bekend, die ook door historici als authentiek beschouwd worden. Ook hoe de profeet in verschillende situaties handelde is allemaal gedocumenteerd. Hij is de persoon in de geschiedenis waar historici de meest betrouwbare en uiterst uitgebreide informatie over hebben. Het is bekend wie zijn ouders en grootouders waren, met wie hij getrouwd is geweest en waarom, wat voor werk hij deed voordat hij de eerste openbaringen kreeg en hoe zijn gedrag was. Zijn belangrijkste boodschap aan de mensen was: Ik ben een profeet van God, de laatste van alle profeten die God naar de aarde gestuurd heeft, en mijn belangrijkste boodschap aan de gehele mensheid is, dat wij alleen God moeten aanbidden en zijn richtlijnen moeten volgen.

Waarom zijn er goede redenen om hem als geloofwaardig te beschouwen? Zoals ik net zei is er heel veel informatie over hem beschikbaar. Voordat hij zijn eerste openbaring kreeg op zijn 40ste, stond hij in zijn gemeenschap bekend als een vriendelijke, eerlijke man. Hij was niet geschoold en kon niet lezen. Zijn bijnaam was de betrouwbare. Stel dat hij een oplichter geweest was, en bewust loog dat hij een profeet was, dan was het logisch geweest dat hij dat zou doen om er zelf beter van te worden. Hij had in prachtige huizen kunnen wonen, alle rijkdom kunnen hebben met zijn aanzien, maar hij koos ervoor om in een simpel huisje tussen de mensen te wonen. Dat past niet bij het karakter van een oplichter. Stel dat hij zelf dacht dat hij een profeet was, maar hij in feite gewoon psychisch niet in orde was. Zoals ik al zei, er is zoveel over hem bekend, zoveel uitspraken opgeschreven, dat zijn heel duidelijk niet de woorden van een gestoord persoon. Hij was de leider van zijn mensen, hij adviseerde bij allerlei problemen, hij was strategisch leider in oorlogstijd en daarbij is het onmogelijk voor een gestoord persoon om een boek zoals de Koran zelf te verzinnen.

Profeet Mohammed (vzmh) had er geen enkel persoonlijk voordeel bij om zichzelf als profeet uit te roepen, als dat niet echt zo was. Keer op keer benadrukte hij dat hij slechts de boodschapper, de waarschuwer was.

Maar de overtuigendste reden om hem als onze profeet te volgen is de Koran zelf.

Wat is er zo bijzonder aan de koran?

De koran zoals we die nu hebben, is nog precies hetzelfde als in de tijd van de profeet. De tekst is compleet bewaard gebleven en met geen letter veranderd. Overal in de wereld waar je gaat is de Koran hetzelfde. Op zich is het bewaren van de Koran door die 14 eeuwen heen al een wonder. Daarbij is de koran het enige boek ter wereld dat door miljoenen mensen volledig correct uit het hoofd geleerd is. Als je alle Bijbels, Thora’s en Korans zou vernietigen, is de Koran het enigste boek dat snel en volledig op de letter nauwkeurig weer gedrukt zou kunnen worden.

Een ding die voornamelijk Arabisch sprekenden kunnen bevestigen, is de literaire en poëtische schoonheid van de koran. In de tijd dat de koran werd geopenbaard werden er in Arabië wedstrijden gehouden wie de mooiste gedichten en teksten kon voordragen. De profeet had zich daar nooit mee bezig gehouden. Maar toen hij zijn openbaringen kreeg en deze voordroeg, zijn ze gestopt met deze wedstrijden omdat het qua stijl nooit te overtreffen zou zijn.

Hoe vaak horen we niet, godsdienst is om het volk dom te houden, zodat ze niet gaan nadenken. Dat valt niet te combineren met de Koran. Deze vraagt juist om na te denken en te leren. De Koran roept keer op keer op om ons verstand te gebruiken. Mensen moeten de mogelijkheden die ze tot hun beschikking gekregen hebben gebruiken om over de hemel, aarde en creatie en de schoonheid ervan na te denken. Hoe mooi alles om ons heen is. Dit om te beseffen hoe groots de schepper is, en om zijn gunsten aan ons gegeven, te waarderen. "Zo zetten Wij de tekenen uiteen aan een volk dat nadenkt" (10:24).

Voor veel bekeerlingen is de eerste stap om het leven van de profeet en de Koran serieus te bestuderen het feit dat er wetenschappelijke uitspraken in de Koran staan, die in die tijd nog niet ontdekt waren. Ook staan er meerdere historische gegevens in, die profeet Mohammed (vzmh) in die tijd onmogelijk geweten kon hebben. Ik zal er een paar noemen.

"Weten degenen die ongelovig zijn niet dat Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij niet?" (21:30) Nu begrijpen we deze woorden en is het wetenschappelijk vastgesteld dat we voor een groot deel uit water bestaan. Maar in die tijd, voor een ongeschoolde, analfabeet om dit te beweren in de snikhete woestijn van Arabië is opvallend.

"Voorzeker, Wij bouwden de hemel met Onze macht en waarlijk Wij zijn het die hem laten uitdijen". (51:47) Het feit dat het universum uitbreidt is pas de vorige eeuw ontdekt.

Eén van de eigenschappen van regen waar de Koran informatie over geeft, is dat het op aarde neerdaalt met precieze maten. "En Degene Die uit de hemel water heeft doen neerdalen, volgens een bepaalde maat". (43:11) Onderzoek heeft uitgewezen dat de hoeveelheid vocht dat verdampt en weer als regen jaarlijks op de aarde valt, constant is.

Zo staan er talrijke verwijzingen in. De Koran geeft een gedetailleerde beschrijving van de embryologische ontwikkeling in de baarmoeder. De Koran raadt aan om baby’s twee jaar borstvoeding te geven, wat de wereldgezondheidsraad nu ook aanraadt. De zon wordt omschreven als iets dat licht geeft, de maan als iets dat licht weerkaatst. Het lijken wellicht kleine dingen, maar als je het naast elkaar legt zijn er talloze van dit soort voorbeelden, en geen één bewering is tegenstrijdig met wat we nu wetenschappelijk weten. Het gaat boven de menselijke capaciteit om alles te verzinnen, zonder enige fout te maken. In de Koran staat: "Denken zij dan niet na over de Koran? Indien deze van een ander dan Allah afkomstig was, dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden". (4:82)

Conclusie

Er is een boek, de Koran, waarvan zo`n miljard mensen beweren dat het van God afkomstig is. Zij beweren dat er dingen in dat boek staan, die in de tijd dat het boek in de wereld kwam, nog niet ontdekt waren. Dat dit boek oproept om in één God te geloven en dat er niets waard is om aanbeden te worden dan die éne God. Dat deze God ons vraagt een eerlijk en beschaafd leven te leiden. Om het goede te doen en het slechte te laten. Is het dan rationeel om dit boek af te wijzen, zonder er ooit naar gekeken te hebben, omdat er een aantal voorschriften in staan die niet in ons bestaande leven passen? Nee, dat is geen rationele keuze, dat is een emotionele keuze. De Koran is er voor alle mensen, in alle tijden en in alle landen. Het is normaal dat er een aantal richtlijnen in staan die niet passen in je huidige leven.

Islam, een logische keuze? De meeste bekeerlingen hebben, na uitgebreid lezen, praten en denken, geconcludeerd dat er maar één logische verklaring is voor een inmiddels 1400 jaar oud boek, waarin geen enkele historische of wetenschappelijke tegenstrijdigheid of onjuistheid staat. Namelijk dat de claim van profeet Mohammed (vzmh) waar is, en dat niet hij maar onze schepper God de auteur van de Koran is. Dit, in combinatie met de helderheid van de boodschap van de islam, namelijk het geloof in één God, en dat wij hem moet aanbidden zonder tussenkomst van profeten, heiligen of beelden. De moraliteit die voortvloeit uit de islamitische regels, die goed zijn voor een individu, maar ook ten goede komen aan een gezonde samenleving, zijn de redenen dat moderne Nederlanders de stap zetten naar de islam.